Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


ผลงานของนิสิตGIs ได้รับรางวัล “ระดับดี” การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ของนิสิต ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ นางสาววาจาทิพย์ การเกล้า ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ประเภทภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ห้อง Auditorium) ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล เพื่อตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis” ในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2” The 2ndNaresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment (NUNatGEN) โดยมี อาจารย์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้ มีผลงานอีก 3 ผลงานของนิสิตได้ร่วมเสนอผลงานดังนี้
1. การนำเสนอภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ชื่อผลงาน “การคาดการณ์การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและตำแหน่งที่ตั้งโรงงานสกัด ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผลงานของ นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยี และการประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
2.1 ชื่อผลงาน “การวิเคราะห์ที่ตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ในมิติด้านค่าขนส่งและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” เป็นผลงานของ นายธีระพงษ์ สุ่มมาตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 ชื่อผลงาน “การสร้างแบบจำลองถดถอยแบบถ่วงน้ำหนักทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” เป็นผลงานของ นายณัฐชนน อมาตยกุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …