Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017)

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017)

อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GEOINFOTECH 2017) จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยงานนี้ เป็นการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ นิสิตนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมที่ดิน และบริษัทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน …