Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของทั้งหกหลักสูตรระดับปริญญาตรี และร่วมวางแผนงานการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเขียนรายงานโครงการนอกสถานที่ ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 ณ ห้องประชุม IT-212 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน …