Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายรับจริงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเรื่องเงินทดรองราชการของคณะฯ และหาแนวปฏิบัติที่ดีให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และให้มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …