Breaking News
Home / รับสมัครงาน / ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

 

25-01-2016

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1 อัตรา ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4518/2557

ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คำสั่งที่ 0650/2553  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  คำสั่งเพิ่มเติมที่ 937/2554 ลงวันที่

24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ 5500/2554  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และที่ 152/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังบัญชีแนบท้าย

ทั้งนี้  ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1 มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  27  มกราคม 2559 ในเวลาราชการ

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนำหลักฐานมาแสดง  คือ

  1. ปริญญาบัตร และใบแจ้งผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา

จำนวน  2  ชุด

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  ชุด
  2. บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  2  ชุด
  3. รูปถ่ายหน้าตรงชุดสูทสากล  ขนาด  3 x 4 ซ.ม.  จำนวน  3  รูป
  4. ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ชุด
  5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  จำนวน  2  ชุด  (ถ้ามี)

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2559

 

 

(อาจารย์ธวัชวงศ์  ลาวัลย์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ   ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2559

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

*********************************** 

ตำแหน่ง ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นักกิจการนิสิต 1 นายวิชิต  ก้อนนาค
     
    ลำดับสำรอง
  1 น.ส.พรพิมล  ศรีกะแจะ
     

 หมายเหตุ    ให้ผู้สอบได้ลำดับที่  1  มารายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  27  มกราคม 2559  ในเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว