Breaking News
Home / บุคลากร / บุคลากรสายวิชาการ / อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

it (13) ธนันชัย คำเกตุ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : thananchai.k@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : 5346
(หัวหน้าภาควิชา)
 jatupoom จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : jatuphum_j@hotmail.com
 
เบอร์โทร : –
(ลาศึกษาต่อ)
it (11) ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล์ : wirat@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5267
it (8) อนิรุทธ์ โชติถนอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : anirut.c@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5344
it (10) ดร.จารี ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : jaree.thongkam@gmail.com
 
เบอร์โทร : 5352
it (4) ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : jiratta.p@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : 5348
 olaric ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : olarik.s@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : –
 thawatchai ธวัชชัย ชมศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : thawatchai@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : –
it (5) วุฒิชัย วิเชียรไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : onizuka.p@gmail.com
 
เบอร์โทร : 5354
it (12) เดชสิทธิ์ พรรษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : detchasit@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : 5344
(ลาศึกษาต่อ)
it (3) ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : chattrakul.s@msu.ac.th
 
เบอร์โทร : 5352
it (1) ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : chumsak.s@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5354
it (6) ปรีชา น้อยอำคา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : preecha.n@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5354
it (9) วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : swiwat@yahoo.com
เบอร์โทร : 5348
 nutchanat1 ดร.นุชนาฏ บัวศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : nutchanat.b@msu.ac.th
 

เบอร์โทร : –
gis (2) ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : –
 

เบอร์โทร : –
gis (3) สาธิต แสงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : satith.s@msu.ac.th
 

เบอร์โทร : 5233
ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : sopholwit.c@msu.ac.th
 

เบอร์โทร : 5236
gis (1) ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : prasertsri_so@hotmail.com
 

เบอร์โทร : 5229
 theeraya3 ธีรญา อุทธา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : theeraya.u@msu.ac.th
 

เบอร์โทร : –
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ IT Big Cleaning Days การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ทำพิธีถวายพระพร ถวายพานพุ่ม คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ตำแหน่งงานว่าง นักกิจการนิสิต นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประกาศผลการสอบ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ผลการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครงาน รับสมัครงาน สารคาม รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อสอบลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลอยกระทงมมส สมัครงาน มมส สัมมนา "แบไต๋..ตั้งตัวได้แบบฟินฟิน" อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม