Breaking News
Home / นิสิต / แบบฟอร์มสำหรับนิสิต / แบบฟอร์มปริญญาตรี

แบบฟอร์มปริญญาตรี

แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี)

แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว

คำขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

คำขอลาพักการเรียน (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอลาออก (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ)

คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรอง

คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน

ใบมอบฉันทะ

ใบแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับปริญญาตรี)

คำร้องขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)

เอกสารหมายเลข 2 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)

เอกสารหมายเลข 3 (เอกสารแนบคำร้องเทียบโอน ระดับปริญญาตรี)

คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ช้า)

แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร

การเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามวงรอบปรับปรุง 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน