Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ

นายสิทธิเดช ผงสิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 15 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ โดยจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นปีที่ 15 โดยมี อาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์
ข่าว : น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …