Breaking News
Home / ข่าวงานวิจัย / ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ปี 2559

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2559 

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างระบบงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าในงานวิจัยของประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๐ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

 1. การแพทย์ สาธารณสุข และอนามัยเจริญพันธุ์
 2. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม
 4. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์
 5. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 6. การบริหารจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 7. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
 8. ความมั่นคงและธรรมาภิบาล
 9. ภูมิปัญญาของชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10. การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
 2. กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
 3. ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
 4. แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (PDF , DOC)
 5. รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปี งบประมาณ 2559
 6. ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PDF)
 7. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (PDF , DOC)
 8. แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้ (PDF , DOC)
 9. แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย (PDF , XLSX)

อ้างอิง ลิ้ง

About itadmin

Profile photo of itadmin

Check Also

ประกาศผลทุนวิจัยคณะ ปี 2559 ครั้งที่ 4

Download