Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิต

 1. ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
 2. นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัญฑิต)
 3. วท.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม)
 4. วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
 5. วท.ม. (สื่อนฤมิต)
 6. ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
 7. วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 8. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 9. วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 10. ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 11. ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
 12. วท.บ. (สื่อนฤมิต)
 13. วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว