Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะฯ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวเวียดนาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวต่างชาติ จาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 คน ได้แก่ (1. Miss Tran Huong Thao 2. Mr.Do Dang Ngoc Kha และ 3. Mr.Vu Binh Duong) มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Digital Content Center) NEDCC คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …