Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 18 คน ซึ่งล้วนแต่มีความสามารถและมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

Check Also

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำงานตรงกับสายวิชาชีพที่เรียนมา และเป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ …