Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดำเนินการประธานในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะอนุกรมการงานวิจัยของคณะฯ ในการหาแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …