Breaking News
Home / การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ราคากลาง

“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม. 2560
[ ดูรายละเอียด ]


“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษ์ โครงการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2560
[ ดูรายละเอียด ]


“ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ระบบเรซิ่นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560
[ ดูรายละเอียด ]