กำหนดการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2018)
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT 2018)
สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 24- 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น, จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา กิจกรรม สถานที่
24 ตุลาคม 2561
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ห้องออคิดบอลรูม
09:00 – 09:15 น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ห้องออคิดบอลรูม
09:15 – 09:25 น. กล่าวรายงาน โดย ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องออคิดบอลรูม
09:25 – 10:00 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ห้องออคิดบอลรูม
10:00 – 10:15 น. รับประทานอาหารว่าง
10:15 – 11:10 น. บรรยายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.Peter Haddawy
หัวข้อ : Intelligent Virtual Environments for Surgical Training
ห้องออคิดบอลรูม
11:10 – 12:00 น. บรรยายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
หัวข้อ : SMART TRANSPORTATION LOGISTICS
ห้องออคิดบอลรูม
12:00 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:50 น. Paper Presentation (parallel NCIT INCIT 2018) ห้องประชุมย่อย
13:00 – 14:50 น. มอบโล่นักศึกษาไอทีดีเด่น ห้องประชุมย่อย
13:00 – 14:50 น. ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ห้องประชุมย่อย
14:50 – 15:00 น. รับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. Paper Presentation (parallel NCIT INCIT 2018) ห้องประชุมย่อย
15:00 – 16:30 น. ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ห้องประชุมย่อย
18:00 – 22:00 น. Welcome Dinner/งานเลี้ยงและการแสดง/พิธีประกาศรางวัล Best Paper Award ห้องจัดเลี้ยง ชั้น4
25 ตุลาคม 2561
08:30 – 10:00 น. Paper Presentation (parallel NCIT 2018) ห้องประชุมย่อย
10:00 – 10:15 น. รับประทานอาหารว่าง
10:15 – 12:00 น. Paper Presentation (parallel NCIT 2018) ห้องประชุมย่อย
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารว่าง
13:00 – 14:30 น. Paper Presentation (parallel NCIT 2018) ห้องประชุมย่อย
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น. Paper Presentation (parallel NCIT 2018) ห้องประชุมย่อย

ตารางนำเสนอบทความ NCIT 2018 ครั้งที่ 10

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 1-A (AR + Multi Media) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
13.00 61 ระบบความจริงเสมือนเพื่อการฝึกซ้อมการนำเสนอ
13.20 9 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยสอนในรายวิชา MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
13.40 6 การออกแบบปแบบการต่อสู้ของมอนสเตอร์ในเกมด้วยการเรียนรู้เครื่อง
14.00 25 เกมสามมิติเพือศึกษาเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราช
14.20 7 แอนตี้มัล: การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 2-A (AR + Multi Media) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
15.00 32 การพัฒนาการ์ตนแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความอดทนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
15.20 34 การพัฒนาเว็บไซต์ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบสภาพแวดล้อม 360 องศาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในเขตเมืองเก่านครราชสีมา
15.40 38 การพัฒนาหนังสือออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจับคู่สีแพนโทนเพื่อสื่อความหมายในการออกแบบกราฟิก
16.00 39 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มการเรียนรู้เรื่อง สถานที่และบุคคลรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 1-B (Data Mining) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
13.00 1 การหากฎความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการผ่าตัดและการทำหัตถการในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะช็อก
13.20 2 ระบบพยากรณ์ความเสี่ยงของโรคไฮเปอร์ไทรอยด์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
13.40 14 การพัฒนาตัวแบบจำลองพยากรณ์ผลผลิตของกล้วยน้ำว้า ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
14.00 29 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตจากอุบิเหตุจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
14.20 33 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการสต็อกสินค้าโดยใช้เทคนิคธุรกิจอัจฉริยะกรณีศึกษา บริษัท มิสเตอร์ซูซิ จำกัด
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 2-B (Data Mining) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
15.00 35 การแทนข้อความแสดงความคิดเห็นด้วยเวกเตอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
15.20 48 การศึกษาการตัดคำภาษาไทยในข่าวราคายางพาราสำหรับการทำเหมืองข้อมูลข้อความ
15.40 53 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บครอว์เลอร์สําหรับสกัดเนื อหาข่าวภาษาไทยแบบออนไลน์
16.00 36 การวิเคราะห์กรอบความคิดอัตโนมัติของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้ออนโทโลยี
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 1-C (IOT) | Session Chair : ดร.สายัญ สายยศ
13.00 4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเปิด - ปิดหลอดไฟจากระยะไกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
13.20 12 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเรือนด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
13.40 22 ระบบควบคุมการให้น้ำเห็ดภูฐานแบบพ่นหมอกด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
14.00 30 ระบบสมาร์ทฟาร์ม แบบประยุกต์ตามธุรกิจเฉพาะทาง
14.20 8 ระบบแจ้งเตือนผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจโดยใช้อาร์เอฟไอดี
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 2-C (Image Processing) | Session Chair : ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
15.00 16 การรู้จำโรคที่ปรากฏบนใบอ้อยด้วยคุณลักษณะของฮิสโตแกรมสี
15.20 17 การจำแนกพระเครื่องโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
15.40 20 การตรวจจับบริเวณภาพที่มีความคลาดเคลื่อนสีแบบอัตโนมัติโดยใช้ค่าความสว่างและค่าเกรเดียนต์
16.00 28 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม Collaborative Filtering
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 1-D (ITM+WEB+ Mobile) | Session Chair : ดร.คชากฤษณ์ เหลี่ยมไธสง
13.00 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตเกษตรปลอดสารตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
13.20 41 โปรแกรมแปลงและคำนวณเลขฐาน
13.40 47 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
14.00 5 ความตั้งใจที่จะเรียนรู้แบบเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นทางการบนสมาร์ตโฟน : กรณีตัวอย่างจากหัวข้อ GIS เบื้องต้น
14.20 10 อิทธิพลของการโฆษณาผ่านเกมต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 2-D (ITM+WEB+ Mobile) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช
15.00 19 การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับโรคระบาด ด้วยวิธี Cellular Automata
15.20 26 ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแบบทันทีสําหรับโครงสร้างยกระดับ
15.40 27 การใช้เครือข่ายทางสังคมในการค้นหารูปแบบการทุจริตทางการแพทย์
16.00 57 การปรับปรุงสมรรถนะในแง่ BER ของระบบ STBC-MIMO SCMA

ช่วงนำเสนอบทความ 3-A (ITM+WEB)
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 3-A (ITM+WEB) | Session Chair : ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
09.00 44 ระบบเว็บอีคอมเมิรซ์ การออกแบบชุดมุสลิมรอมละห์อย่างไดนามิกส์
09.20 45 ระบบรับสมัครสอบอัตโนมัติสำหรับการรับสมัครงานแบบออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทไทยลามิเนตแมนูเฟคเจอเรอร์จำกัด
09.40 42 การพัฒนาระบบรับเรื่องปัญหาภาครัฐผ่าน Mobile Application กรณีศึกษาปัญหาด้านนํ้าของกรมชลประทาน
10.00 46 ระบบการให้บริการรักษาคลินิกทันตกรรมเลิฟสไมล์
10.20 15 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการพนักงานนวดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 3-B (Network) | Session Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
09.00 54 การวิเคราะห์มัลแวร์และการประเมินความเสี่ยง
09.20 56 ระบบบันทึกการแจ้งความผ่าน Zimbra Mail Server ด้วยการใช้ Zimlet
09.40 49 การจัดเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัยโดยใช้เทคนิคการแยกตัวประกอบจำนวนเฉพาะ
10.00 40 การหาเส้นทางแบบไดนามิกเพื่อกระจายการใช้พลังงานในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 4-B (Network+APP) | Session Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
10.40 43 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
11.00 23 ระบบจัดการเครือข่ายและควบคุมการจราจรบนเครือข่ายโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็น
11.20 11 ระบบตรวจสอบและเปิด - ปิดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.40 59 การพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชั่น
ช่วงนำเสนอบทความ 3-C (IOT+Mobile App)
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา Paper ID ชื่อเรื่อง
ช่วงนำเสนอบทความ 3-C (IOT+Mobile App) | Session Chair : อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
09.00 55 ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ผ่านแอนดรอยด์และเว็บแอพพลิเคชั่น
09.20 58 ระบบบริหารจัดการที่จอดรถผ่านแอพพลิเคชัน
09.40 51 โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoT และเครื่องมือการเรียนรู้เครื่อง
10.00 52 ระบบตรวจวัดและให้น้ำพืชอัตโนมัติตำมค่ำควำมชื้นในดินโดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AWS Cloud
BREAK
ช่วงนำเสนอบทความ 4-C (AR+Multi Media) | Session Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
10.40 50 สื่อโฆษณาเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน ที่พักบ้านสราญรมย์ อัมพวา
11.00 13 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง ไกรทอง
11.20 31 การพัฒนาระบบบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง
11.40 62 หนังสืออิเล็คทรอนิคส์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ