National Conference on Information Technology
จัดโดย : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561


Download the template, Download call for papers

NCIT 2018

Theme : Digital Transformation Towards the Smart Nation

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2561 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 10 โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ ของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน อันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงาน วิจัยเชิงประยุกต์ บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) สำหรับบทความภาษาอังกฤษ และ Journal of Information Science and Technology (JIST) สำหรับบทความภาษาไทย นอกจากนี้การประชุมวิชาการ NCIT 2018 จะได้จัดร่วมกันกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Information Technology (InCIT 2018)


ขอบเขตหัวข้อสำหรับการประชุมวิชาการ

We encourage researchers to submit their unpublished papers in the following areas, but not limited to:

 • Artificial Intelligence
 • Human Computer Interaction
 • Big Data
 • Digital Media Technology
 • Data Analytics
 • E-Commerce, E-Education, E-Government, E-Industry, E-Society
 • Data Mining
 • IT in Education
 • Database Technology
 • IT Management
 • Pattern Recognition
 • Digital Information Management
 • Information Extraction / Information Retrieval
 • Social and Professional Issues
 • Cloud Computing
 • Social Network Analysis
 • Communications and Networking
 • Information Systems Technology
 • IT Security and Privacy
 • Software Engineering
 • Internet of Things
 • Web and Internet Technologies
 • Platform Technologies
 • Smart Technology
 • Computer Game
 • IT Application
 • Multimedia and Virtual Reality
 • Geoinformatics
 • Computer Vision / Image Processing
 • Other Related Topics

Keynote Speakers

Card image cap
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Card image cap
Prof. Dr. Peter Haddawy
Faculty of ICT, Mahidol University
Intelligent Virtual Environments for Surgical Training
Abstract

The teaching of surgical skills, which has traditionally followed an apprentice style approach, has faced a number of challenges that have driven medical schools to seek alternatives. In the past decade, medical schools have increasingly introduced simulators into their curricula as a way to provide students with increased practice without risk to patients. With the advance of computer graphics hardware and software, virtual reality simulators have become attractive due to their relatively low cost and flexibility. The deployment of such VR simulators provides a great opportunity to gather data on student performance and to use this data to personalize instruction. I describe our work on intelligent virtual environments for surgical training that seeks to explore the potential of the integration of techniques from Virtual Reality and Intelligent Tutoring Systems to increase the effectiveness of surgical training by providing personalized instruction, assessment, and formative feedback in a form and on a scale not possible in the physical world. I describe techniques to train physical skills and to train decision making skills. I go on to describe our recent work on representing surgical procedures at the kinematic and symbolic levels in order to support rich communication with students as well as integrated teaching of psychomotor and decision making skills.

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
SMART TRANSPORTATION LOGISTICS
Abstract

The new era of the transportation planning, it is not only using software to make decisions on how to plan the transportation but also the software needs to be generative and robust enough to generate the best route for planners. The definition of the best route is not only limited to the lowest traveling distance, but also the other related information has been decided and satisfied to the main objective functions. These information such as the fuel consumption, the satisfaction of the customer, the energy using etc. Moreover, many constraints from customer side, the limitation of the laws, road conditions, driver experiences and conditions etc. pay important role to control the decision of the decision makers. These rational factors transform the traditional transportation planning to the optimization era. Some interesting articles relating to the optimization in transportation logistics will be presented in this talk. Differential evolution algorithm, Ant colony optimization, Adaptive large scale neighborhood search will be presented as the optimization tools. The connection of the optimization and the software developer will be revealed and discussed. A number of case studies based on fussiness perspectives will be demonstrated, this includes agricultural business, SME’s, Government organization etc. Finally, the outlook of the smart transportation will be addressed.

การส่งบทความ

บทความวิจัยจะต้องอยู่ในขอบเขตของงานประชุมวิชาการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

บทความวิจัย :

จะต้องเป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์


บทความโครงการ :

บทความในหัวข้อ IT Application เป็นบทความที่นำเสนอระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาจะเน้นการเอาความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ร่วมกันให้เกิดระบบที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้


กำหนดการส่งบทความ

ผู้แต่งจะต้องทำการส่งบทความวิชาการ (ไม่เกิน 6 หน้า) โดยเป็นเอกสารจาก Mircrosoft Word (.doc or .docx) หรือ PDF Submission รูปแบบเอกสารจะต้องเป็น IEEE double-column manuscript template (Microsoft Word or LaTeX - [ the templates]) (กรุณาทำการปิดชื่อของผู้แต่งรวมถึงสถาบันของผู้แต่ง) บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • Important Dates
 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
  13 กรกฎาคม 2561
  31 กรกฎาคม 2561
  เลื่อนกำหนดส่งบทความ 12 สิงหาคม 2561
 • แจ้งผลการพิจารณา
  31 สิงหาคม 2561
 • ส่งบทความสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์
  21 กันยายน 2561
 • ลงทะเบียนสำหรับผู้แต่ง
  31 สิงหาคม 2561 - 28 กันยายน 2561
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า
  31 สิงหาคม 2561 - 28 กันยายน 2561
 • ทะเบียนปกติ
  11 ตุลาคม 2561- 17 ตุลาคม 2561
 • งานประชุมวิชาการ
  24 ตุลาคม 2561- 25 ตุลาคม 2561

การส่งบทความซ้ำ

ผู้แต่งจะต้องทำการเลือกหัวข้อตามของบทความวิจัย ตามขอบเขตของการประชุมวิชาการ และการส่งบอกความซ้ำซ้อนไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณา


กำหนดส่งบทความ

13 กรกฎาคม 2561


สำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล์: ncit2018@msu.ac.th

การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท ช่วงการลงทะเบียน
31 สิงหาคม - 28 กันยายน 2561 ล่วงหน้า 31 สิงหาคม - 28 กันยายน 2561 ปกติ 11 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอบทความ
(เจ้าของผลงาน/เจ้าของร่วม)
5,000 บาท - -
บทความเพิ่มเติม 5,000 บาท - -
บุคคลทั่วไป
(ผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน)
- 2,500 บาท 3,000 บาท
หมายเหตุ:

หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2018 แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCITถ้าหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน และการจ่ายเงิน กรุณาติดต่อมาที่ ncit2018@msu.ac.th


การชำระเงิน

Account No: 517-2-06875-0
Swift Code: TMBKTHBK
Account Name : Khanawittayakansarasonthat Mahawittayalai Mahasarakham

Bank name : Thai Military Bank (TMB)
Bank Branch Name : Mahasarakham University
Bank Address : TMB Bank Public Company Limited
(formerly Thai Military Bank) 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900


การยกเลิกการลงทะเบียน และการคืนเงิน

การยกเลิกการลงทะเบียนสามมารถทำได้ผ่านทางอีเมล์ ncit2018@msu.ac.th การคืนเงินของการยกเลิกการลงทะเบียนนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ NCIT2018

สถานที่จัดงาน

งานประชุมวิชาการ NCIT2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น


คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (มมส.)

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ (มอ.)
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น (มมส.)
ผศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล (สทญ.)
อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ (มวล.)
อ.พฤกษา ดวงผาสุข (มทม.)
ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ (สจล.)
ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (PIM)
ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล (มม.)
ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ (มรส.)
ดร.ชญา หิรัญเจริญเวช (มมส.)
ดร.นุชนาฏ บัวศรี (มมส.)
ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ (มมส.)
อ.สุนทรี อมรเพชรสถาพร (มมส.)
ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ (มมส.)
อ.ธนันชัย คำเกต (มมส.)
ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ (มมส.)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (มทม.)
ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (มทม.)
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ (มจธ.)
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ (มธบ.)
รศ.ดร.พยุง มีสัจ (มจพ.)
รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร (สจล.)
ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง (มฟล.)
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (มอ.)
ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล (มกท.)
ผศ.ดร.ธนา สุขวารี (มศป.)
รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ (มม.)
ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน (มรส.)
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (มวล.)
ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ (มส.)
ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุข (มนพ.)
ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร (มศก.)
รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (สทญ.)
รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง (PIM)
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (มบ.)
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (มพ.)

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์

09 8825 4165
08 6359 8289
(+66) 4375 4359

อีเมล

ncit2018@msu.ac.th

ที่อยู่

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150