Sponsorตารางสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(The 10th National Conference on Information Technology: NCIT & The 3rd International Conference on Information Technology :InCIT)
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ สิทธิประโยชน์ Package
Platinum 100,000 บาท Gold 60,000 บาท
1 โลโก้สินค้าหรือบริษัท ได้รับการเสนอบนหน้าเว็บไซต์ จำนวน 1 จุด และ Link ไปยังเว็บไซต์ผู้สนับสนุน
2 โลโก้บนสื่อสังคมออนไลน์ facebook ของงาน
3 โลโก้ในห้องสัมมนา/ ห้องจัดกิจกรรม
4 โลโก้ในงานเลี้ยงอาหารเย็น
5 โลโก้ที่ซุ้มหน้างาน/ซุ้มถ่ายภาพ
6 โลโก้บนกระเป๋า
7 แนบเอกสารโฆษณา/คูปองส่วนลด
8 โลโก้บนป้ายคล้องคอ
9 โลโก้บนสูจิบัตร
10 รับโล่จากประธานในพิธีและพิธีการขอบคุณผู้สนับสนุน
11 หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ
12 พื้นที่แสดงสินค้า
13 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและอาหารเย็นงานเลี้ยงรับรอง/วัน ตามจริงไม่เกิน 4 ท่าน ตามจริงไม่เกิน 2 ท่าน
14 โรงแรมที่พัก ฟรี 1 คืน 2 ห้อง 1 ห้อง
15 โต๊ะแสดงสินค้า (0.60x1.50 ม.)/เก้าอี้ 3/4 2/3
16 พื้นที่แสดงสินค้า กว้างxยาว (เมตร) 4x3 ม. 3x3 ม.

ขั้นตอนการขอสนับสนุน

  • 1. ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ >>> ตารางสิทธิประโยชน์
  • 2. ขั้นตอนการสนับสนุน มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
  • 3. จัดส่งไฟล์โลโก้บริษัท (ไฟล์ประเภทรูปภาพ) พร้อมที่อยู่เว็บไซต์บริษัท เพื่อประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ มาที่ e-mail : sasitorn.k@msu.ac.th


เงื่อนไข

1. ชำระเงินค่าสนับสนุน 50 % ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และชำระเงินค่าสนับสนุน เต็มจำนวน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่

ชื่อบัญชี: นายสุจิน บุตรดีสุวรรณ และนางศศิธร แก้วมั่น
เลขที่บัญชี: 630-0-14399-4
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ผู้สนับสนุน สามารถเข้าดำเนินการจัดนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 (เวลา 13.00 – 20.30 น. หรืออาจปรับเปลี่ยนเวลาตามที่โรงแรมกำหนด)

3. เอกสารที่จะนำใส่กระเป๋า ต้องจัดชุดเอกสารให้เรียบร้อยและนำส่งในนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การนำเอกสารใส่กระเป๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น โทรศัพท์มือถือ 08-9861-6143 อีเมล์ sasitorn.k@msu.ac.th