หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program In Information Technology


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science Program In Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัย
  • อาจารย์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย