หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าหลัก / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
  • นักเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
  • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  • วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ