ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

สำหรับนิสิต

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)   ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

งานวิจัย

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่2

หอเกียรติยศ

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลที่ 3 จากผลงานชุด

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ปปช

ราคากลางคณะรถตู้ [นข 984 มค]
MU 7 [กค 314 มค]
รถตู้ VIP [นข1793 มค]
รถตู้ 16 ที่นั่ง [นข 2826 มค]