ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน)

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

6 มี.ค. 61 | 214 view

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน) "ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล" จากการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJACYBER REPORTER ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี อาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร อาจารย์สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ และอาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ เป็นที่ปรึกษาผลงาน ดังนี้

1. รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ “ข่าวป่ากางเกงในแหล่งมั่วสุมใหม่ในสารคาม” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ได้รับรางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ “ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคามปล่อยน้ำเสียงลงห้วยคะคางนาน 20 ปี” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิราบดิจิทัล ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ ข่าว “Cyberbullying เครื่องมือรังแกกันของเด็กยุคไซเบอร์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


Example blog post alt

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

23 ม.ค. 61 | 1335