ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “Tech Startup 100 เส้นทางอย่างที่ฝัน”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “Tech Startup 100 เส้นทางอย่างที่ฝัน”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ก.พ. 61 | 491 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “Tech Startup 100 เส้นทางอย่างที่ฝัน” เพื่อพัฒนาสรางศักยภาพ และเตรียมความพรอมให้อาจารย์และนิสิต สามารถเปนผูประกอบการธุรกิจทางดานดิจิทัล และสงเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใช้และพัฒนาตอยอดองคความรู้สูอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนท์ ในการแขงขันในโลกธุรกิจดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่อง Thailand 4.0, Digital Tranformation, Innovation ให้แก่คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930