ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภาควิชาภูมิสารสนเทศ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 หัวข้อ และได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัลในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่

Example blog post alt

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 หัวข้อ และได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัลในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ก.พ. 61 | 474 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 หัวข้อ และได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “The 10th Thai Students Symposium on Geography and Geo-informatics” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันความสามารถของนักศึกษาด้านการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผลงานดังนี้

1) ประเภทบทความ

1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายยศธร วงศ์วัฒนาวิจิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2 รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุนิษา ภูหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2) ประเภทโปสเตอร์

2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชิระ ทาบทอง โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวัชระ ดีชัยภูมิ และนายวชิระวิทย์ เคนตี โดยมี อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3 รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธนาวุฒิ ทุดปอ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

19 เม.ย. 61 | 652