ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ม.ค. 61 | 259 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการสารสนเทศ และการวิพากษ์เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ

และร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ นางสาว เบญจมาศ จิตรนอก เลขาภาควิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการกู้ยืมทุน กรอ. 1/2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 14 ส.ค. 61 | 663