ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start”

Example blog post alt

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 22 view

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start” ในโครงการประกวดหนังสั้น TISCO Smart Retirement Short Film Competition แก้ /ก่อน/ แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับเอเจนซี่ชื่อดัง “SPA-HAKUGODO” ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานโฆษณาชื่อดังมากมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิตประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร และนายสิทธิศักดิ์ สุขแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ธ.ค. 60 | 64