ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

Example blog post alt

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 24 view

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ ในการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ “SCB CYBER SHILED” ในหัวข้อ “Cyber Security” ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง การถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นิสิตได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,0000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานนิสิต ชื่อทีม “เล่าก๊ก” ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้แก่ นายชาติชาย ชมภูแดง นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร นายอชลนัยต์ นิตยารส และนายภัทรชัย พิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นักแสดงร่วม) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 1 บริเวณ Event Hall ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ธ.ค. 60 | 63