ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 (MSU Inbound Internship 2018) จำนวน 8 คน

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 (MSU Inbound Internship 2018) จำนวน 8 คน

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

18 พ.ค. 61 | 649 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 (MSU Inbound Internship 2018) จำนวน 8 คน สาขาวิชา Information and Communication Technology จาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม มาฝึกงานที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. Mr. Bui Viet Hung โดยมี ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. Mr. Nguyen Hong Son โดยมี ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. Mr. Phung Duc Tuan โดยมี ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. Mr. Dang Vu Son Tung โดยมี ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

5. Mr. Nguyen Thanh Long โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

6. Mr. Tran Thanh Tung โดยมี อาจารย์ ดร.นุชนาฏ บัวศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
7. Mr. Vu Tuan Dat โดยมี ผศ.ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
8. Mr.Tran Bao Duong โดยมี ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Example blog post alt

เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 28 ก.พ. 62 | 128